Tư Mã Gia

Quân Đoàn Tư Mã Gia


  Chiến báo full Phó Bản: Biên Cương - Tây Khương -> Đổng Trác - Thái Sư

  Share
  Thuỳ Yêu
  Thuỳ Yêu

  Tổng số bài gửi : 40
  Join date : 03/02/2012

  Chiến báo full Phó Bản: Biên Cương - Tây Khương -> Đổng Trác - Thái Sư

  Bài gửi by Thuỳ Yêu on Sat Feb 25, 2012 6:44 pm

  Biên Cương - Tây Khương

  Biên Cương Tuần 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=120101142311660
  Biên Cương Tuần 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010111234827422

  Nga Hà Thiệu: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010112513916230

  Phạt Đồng: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010111434931505

  Biên Cương Phòng 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010111452931893
  Biên Cương Phòng 2:http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010112524516452
  Biên Cương Tinh 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010113055219652
  Biên Cương Tinh 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010113075920068

  Mang Trung: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010111104524716
  A Quý: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010113461627020

  Tây Khương Chủ Lực 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010432166191
  Tay Khương Chủ Lực 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003122145620817
  Tây Khương Chủ Lực 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003122200421519
  Tây Khương Chủ Lực 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110161212831

  Kha Ngô: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110172113093
  Nha Đan: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003122510425626
  Việt Cát: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201011431492194
  Triệt Lý Cát: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003122460625029

  Hổ Uy 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200312052333477
  Hổ Uy 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200312100375189
  Hổ Uy 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200312111249412
  Hổ Uy 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003121512817389

  Nghị Giả Tắc: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003122015918932
  Mê Đương: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003123072927547

  Biên Cương - Tứ Di

  Sơn Việt Chủ Lực 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200311402183909
  Sơn Việt Chủ Lực 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110100511630

  Phan Lâm: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110111411824
  Hoàng Loạn: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110123812108
  Phí Sạn: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110134712322
  Phù Kiện: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110134712322

  Tiên Ti Chủ Lực 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110162012861
  Tiên Ti Chủ Lực 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110175613229

  Tỏa Nô: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110192813567
  Thành Luật Quy: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110203413846
  Tố Lợi: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110323116558
  Tiên Vu Phụ: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010110350317152
  Kha Ti Năng: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201011230048307
  Bộ Độ Căn: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201011231569798

  Ô Hoàn Chủ Lực 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003120302232433
  Ô Hoàn Chủ Lực 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200312109309045

  Thạp Đốn: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003121325614207
  Khâu Lục Cư: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003123020226916
  Lâu Ban: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003122552926093
  Tô Bộc Diên: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010113042219311
  Thái Diễm: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010113075120043
  Ô Diên: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010112592818138
  Cốt Tiến: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003116151024898

  Hung Nô Chủ Lực 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=120031203332166
  Hung Nô Chủ Lực 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010113205622689

  Vu Phù La: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003121464016593
  Khứ Ti: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010114115031456
  Tả Hiền Vương: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010114190329

  Tả Từ - Thiên Trụ Biến

  Mộc Nhân Tuần 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003109593224707
  Mộc Nhân Tuần 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110040325794

  Mộc Nhân Thủ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110062726255
  Mộc Nhân Thủ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110251028992
  Mộc Nhân Thủ 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110271229359
  Mộc Nhân Thủ 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110340830670

  Mộc Nhân Hộ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110384031517
  Mộc Nhân Hộ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110403731862
  Mộc Nhân Hộ 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003110433032323
  Mộc Nhân Hộ 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=120031104720147

  Vu Cát: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010606538830
  Trương Lương: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010611099010
  Tả Từ: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010618329318

  Trương Giác - Địa Công


  Hoàng Cân Sĩ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010623229470
  Hoàng Cân Sĩ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010627289623

  Nghiêm Chính: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010629479729
  Triệu Hoằng: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010632229852

  Hoàng Cân Sĩ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010106373410087
  Hoàng Cân Sĩ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201011220426339

  Bùi Nguyên Thiệu: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010107181512998
  Trương Khải: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12010107133412552

  Hoàng Cân Sĩ Doanh 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003118421011379
  Hoàng Cân Sĩ Doanh 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003118430211489

  Cao Thăng: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003118493812318
  Trương Man Thành: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003119241719986

  Hoàng Cân Sĩ Vệ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003119281820689
  Hoàng Cân Sĩ Vệ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003119295921035

  Trương Yên: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003119462223993
  Ba Tài: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003119535625451
  Trương Bảo: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003120041627595


  Trương Giác - Thiên Công


  Tuần Tra Sĩ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003114422810518
  Tuần Tra Sĩ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003114450210939
  Tuần Tra Sĩ 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003114543512465
  Tuần Tra Sĩ 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003114562312726

  Đặng Mậu: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115204016400
  Trình Viễn Chí: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115223716669

  Nhuệ Sĩ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003121393515546
  Nhuệ Sĩ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115300417813

  Hà Nghi: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115382319111
  Quản Hợi: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115331418293

  Nhuệ Sĩ Quân 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115401819432
  Nhuệ Sĩ Quân 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003115592822621
  Nhuệ Sĩ Quân 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003116005822847
  Nhuệ Sĩ Quân 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003020232418865

  Hàn Trung: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003116121624449
  Lưu Tích: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003116155924987

  Hộ Vệ Sĩ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003101201525793
  Hộ Vệ Sĩ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003116293327143

  Cung Đô: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003116321327502
  Trương Giác: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200311830069798

  Đổng Trác - Thái Sư


  Phù Chú 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002922300416712
  Phù Chú 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002922334117456
  Phù Chú 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200302158246813
  Phù Chú 4: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010356265221

  Ngưu Phụ: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200281615137284
  Lý Túc: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200281618337890
  Đổng Mân: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200281621138457

  Loạn Tiên Phong 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003007392513099
  Loạn Tiên Phong 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12003011420222255
  Loạn Tiên Phong 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002419581618028

  Hổ Chẩn: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002420042019042
  Lý Giác: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002420164520772
  Phàn Trù: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002421141331525

  Kích Tiên Phong 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010327294918
  Kích Tiên Phong 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010341065074
  Kích Tiên Phong 3: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1201010343245098

  Từ Vinh: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=1200242206388915
  Hoa Hùng: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002415390412232

  Đại Sư Hộ Vệ 1: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002415462813359
  Đại Sư Hộ Vệ 2: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002415581715422

  Lý Nho: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002823364422116
  Tả Từ: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002416065116887
  Đổng Trác: http://s8.idngoalong.zing.vn?bid=12002515502724025

  Nam Đẩu - Bắc Đẩu :
  Tham Lang Trận 1 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12002823132313689
  Tham Lang 2 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12002823343517452
  Tham Lang 3:
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12002914164725117
  Tham Lang 4 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003004382414309 ( trận này mình rùa đc tào tháo thiết bích, nhưng cơ bản là trận phong thi và cách xếp tướng như vậy. Các bạn thay thái diễm bằng Luu Biểu
  Thien Xu 1 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003004463914444
  THiên Xu 2 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003004574714696
  Thiên Xu 3 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003005160215245
  Thiên Xu 4 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003005413115951
  Vũ Khúc 1 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003005545116366
  Vũ Khúc 2 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003006504819345 ( có thể dùng Hứa Chử hoặc Ô Diên có skill cuồng bạo)
  Vũ khúc 3 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12003007094020683
  Vũ khúc 4 :
  (trận này yêu cầu bạn phải có trên 100k cho 5 đạo quân, và tất cả đồ đạc của 5 tướng yêu cầu né 20 trở lên )
  càng về sau NPC càng trâu và damage to)
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12010120242632273
  Thiên Cơ 1 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201012047235712
  THiên Cơ 2 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12010200065119450
  Thiên Cơ 3:
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12010200192120682
  Thiên Cơ 4:
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=12010213172730812
  Ác sát 1 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201021327281228
  Ác sát 2 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=120103005804791
  Ác sát 3 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201030105291211
  Ác sát 4 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201030309496109
  Huyền Cơ 1 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201030414428059
  Huyền Cơ 2 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201030500229264
  Huyền Cơ 3 :
  http://s6.idngoalong.zing.vn?bid=1201030518409879
  xzxzxzxzxzxzxzxz cheers
  http://s11.idngoalong.zing.vn/?bid=1201211020189126

  Nguồn zing

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 4:53 pm